Pióro

Deklaracja dostępności Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach

Miejska Biblioteka Publiczna w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.     O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ryki.naszabiblioteka.com/

  • Data publikacji strony internetowej:03.04.2013

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego, dokumenty są wstawione w formie plików lub w postaci skanu, filmy nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 27.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada

Dyrektor Miejsko-Gminnej Bilioteki Publicznej w Rykach - Izabela Kępka

ul.Slowackiego 1

08-500 Ryki

e-mail: biblioteka@ryki.pl

telefon: 81 865 23 45

 

 

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl